Hisuian Electrode

Hisuian Electrode Image

Name: Hisuian Electrode

Pokedex Number: 101

Type: Electric