Alolan Exeggutor

Alolan Exeggutor Image

Name: Alolan Exeggutor

Pokedex Number: 103

Type: Grass/Dragon