Alolan Marowak

Alolan Marowak Image

Name: Alolan Marowak

Pokedex Number: 105

Type: Fire/Ghost