Mewtwo

Mewtwo Image

Name: Mewtwo

Pokedex Number: 150

Type: Psychic