Alolan Rattata

Alolan Rattata Image

Name: Alolan Rattata

Pokedex Number: 19

Type: Normal/Dark