Teddiursa

Teddiursa Image

Name: Teddiursa

Pokedex Number: 216

Type: Normal