Ekans

Ekans Image

Name: Ekans

Pokedex Number: 23

Type: Poison