Arbok

Arbok Image

Name: Arbok

Pokedex Number: 24

Type: Poison