Raikou

Raikou Image

Name: Raikou

Pokedex Number: 243

Type: Electric