Entei

Entei Image

Name: Entei

Pokedex Number: 244

Type: Fire