Lugia

Lugia Image

Name: Lugia

Pokedex Number: 249

Type: Psychic/Flying