Treecko

Treecko Image

Name: Treecko

Pokedex Number: 252

Type: Grass