Mega Venusaur

Mega Venusaur Image

Name: Mega Venusaur

Pokedex Number: 3

Type: Grass/Poison