Venusaur

Venusaur Image

Name: Venusaur

Pokedex Number: 3

Type: Grass/Poison