Lairon

Lairon Image

Name: Lairon

Pokedex Number: 305

Type: Steel/Rock