Roselia

Roselia Image

Name: Roselia

Pokedex Number: 315

Type: Grass/Poison