Groudon

Groudon Image

Name: Groudon

Pokedex Number: 383

Type: Ground