Glameow

Glameow Image

Name: Glameow

Pokedex Number: 431

Type: Normal