Gabite

Gabite Image

Name: Gabite

Pokedex Number: 444

Type: Dragon/Ground