Hippopotas

Hippopotas Image

Name: Hippopotas

Pokedex Number: 449

Type: Ground