Hippowdon

Hippowdon Image

Name: Hippowdon

Pokedex Number: 450

Type: Ground