Drapion

Drapion Image

Name: Drapion

Pokedex Number: 452

Type: Poison/Dark