Backward Cap Toxicroak

Backward Cap Toxicroak Image

Name: Toxicroak

Pokedex Number: 454

Type: Poison/Fighting