Palkia (Origin Forme)

Palkia (Origin Forme) Image

Name: Origin Forme Palkia

Pokedex Number: 484

Type: Water/Dragon