Palkia

Palkia Image

Name: Palkia

Pokedex Number: 484

Type: Water/Dragon