Alolan Dugtrio

Alolan Dugtrio Image

Name: Alolan Dugtrio

Pokedex Number: 51

Type: Ground/Steel