Alolan Meowth

Alolan Meowth Image

Name: Alolan Meowth

Pokedex Number: 52

Type: Dark