Gothita

Gothita Image

Name: Gothita

Pokedex Number: 574

Type: Psychic