Axew

Axew Image

Name: Axew

Pokedex Number: 610

Type: Dragon