Deino

Deino Image

Name: Deino

Pokedex Number: 633

Type: Dark/Dragon