Terrakion

Terrakion Image

Name: Terrakion

Pokedex Number: 639

Type: Rock/Fighting