Xerneas

Xerneas Image

Name: Xerneas

Pokedex Number: 716

Type: Fairy