Popplio

Popplio Image

Name: Popplio

Pokedex Number: 728

Type: Water