Oricorio (Sensu Style)

Oricorio (Sensu Style) Image

Name: Oricorio (Sensu Style)

Pokedex Number: 741

Type: Fire/Flying