Oricorio

Oricorio Image

Name: Oricorio

Pokedex Number: 741

Type: Fire/Flying