Ponyta

Ponyta Image

Name: Ponyta

Pokedex Number: 77

Type: Fire