Nihilego

Nihilego Image

Name: Nihilego

Pokedex Number: 793

Type: Rock/Poison