Poipole

Poipole Image

Name: Poipole

Pokedex Number: 803

Type: Poison