Zamazenta (Hero of Many Battles)

Zamazenta (Hero of Many Battles) Image

Name: Zamazenta (Hero of Many Battles)

Pokedex Number: 889

Type: Fighting