Floragato

Floragato Image

Name: Floragato

Pokedex Number: 907

Type: Grass