Hypno

Hypno Image

Name: Hypno

Pokedex Number: 97

Type: Psychic